Tand & Ben AB dataskyddspolicy

Din integritet är vår högsta prioritet på Tand&Ben AB (Vaktgatans Tandvård). Därför har vi utvecklat en dataskyddspolicy som beskriver hur vi använder, delar, samlar in, överför och lagrar din information.

Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan använda dina rättigheter.

Dataskyddspolicyn har tre syften:

 1. Att på ett tydligt sätt förklara för dig som patient hur vi använder den information som du delar med oss.

 2. Att säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör med den, samt

 3. Att hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din personliga integritet.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna erbjuda säker och trygg tandvård av hög kvalitet. Därför registrerar vi personuppgifter om dig varje gång du kontaktar oss. Tand&Ben AB arbetar med ständig förbättring. Därför används även dina personuppgifter för att följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Patientdatalagen (PDL) och Dataskyddsförordningen(GDPR).

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger oss.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Såsom att du kontaktar oss via vår hemsida eller andra kommunikationsmedel. När du bokar en tid. Men även när du besöker vår hemsida www.vaktgatanstandvard.se. Personuppgifter vi samlar in kan vara:

 • Person- och kontaktuppgifter – namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress

 • Betalningsinformation- fakturainformation, etc.

 • Enhetsinformation – tex, IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning. (detta samlas vanligen via så kallade ”cookies” och är något som du indirekt kan komma att ge oss när du besöker vår hemsida).

Vi är skyldiga enligt lag att föra en patientjournal för alla våra patienter. Därför har vi rätt att registrera dina personuppgifter i vår patientjournal även om du inte givit ditt medkännande. En patientjournal ska alltid innehålla följande personuppgifter:

 • Bakgrund till vården,

 • Anledning till mer betydande åtgärder, och

 • Väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder.

För din säkerhet registreras alla anrop som går genom Tand&Bens elektroniska patientjournalsystem (OPUS). Detta kallas för loggar. Anropen loggas med tidsstämpel, användare, vårdenhet, vårdgivare och patient och kan användas för uppföljning av vårdgivare. Det innebär att du alltid kan se vem, när och vad någon gjort med dina personuppgifter.

I 3kap Patientdatalagen finns bestämmelser om vad skyldigheten att dokumentera och föra patientjournal innebär. Grundläggande bestämmelser om vad en patientjournal ska innehålla finns i 3 kap, 5-8 och 11§§ PDL. En patientjournal ska bland annat innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten (3kap. 6§ PDL)

Vad gör vi med den information som vi samlat om dig?

Som tidigare nämnt behövs dina personuppgifter att kunna erbjuda säker och trygg tandvård av hög kvalitet samt för oss att följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet. Dessutom måste vi rapportera en del av dina personuppgifter till Försäkringskassan och nationella hälsodataregister.

Tand&Ben samlar även in övrig information som generellt sett är nödvändig för andra syften vilket beskrivs nedan och vi behandlar personuppgifter för nedanstående lagliga syften;

Syfte med behandlingen
Laglig grund för behandlingen(”varför behandlingen är nödvändig”)
Automatiserat beslutsfattande (J/N)

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter,

Fullgöra vårt avtal med dig

J

För att administrera din betalning och kundförhållandet, tex för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Fullgöra vårt avtal med dig och andra berättigade intressen

J

För att utföra riskanalys och riskhantering

För att utföra riskanalys och riskhantering

J

För kundanalys, administration och för Tand&Bens interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål

Fullgöra vårt avtal med dig och andra berättigande intressen

J

För att förbättra våra tjänster verksamhet, såsom att för bättra vår tjänstemodell och utveckla nya tjänster och samt nya tjänstemöjligheter

Andra berättigade intressen

N

Tidsbokning och kontakt

Som patient hos oss har du möjlighet att begära tidsbokning via kontakt formuläret på vår webbplats eller per telefon. För att tillhandahålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Kommunicera med dig.

Tand&Ben kan också komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera och marknadsföra Tand&Ben. Detta kan vara att skicka kallelser för din nästa tandvårdsundersökning eller annan bokad tid hos oss. Men även för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster. Detta görs via elektroniska kommunikationskanaler, via telefon och brev.

Om du inte vill motta sådan kommunikation eller ändra hur vi kommunicerar, är du välkommen att maila till maria@vaktgatanstandvard.se.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter i en journalhandling bevaras i enlighet med patientdatalagen i minst 10år.

Vem/vilka kan vi komma att dela din information till?

Uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden klassificeras enligt GDPR som ”känsliga personuppgifter”. Således är kraven och konsekvenser om missbruk av personuppgifter högre. Inom tandvården råder sträng sekretess för behandling av dessa typer av uppgifter. Vi kommer därför inte lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra detta enligt lagar och föreskrifter eller om vi erhåller ditt uttryckliga samtycker till sådant utlämnande.

För att fullgöra vårt åtagande gentemot dig och för att följa lagar och föreskrifter utesluter detta ina att vi kan dela dina personuppgifter med leverantörer. Vi vill däremot understryka att leverantörer inte får någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som krävs för att uppfylla sitt avtal gentemot Tand&Ben. Tex kan sådan leverantör vara tillverkare av elektroniska patientjournalsystem eller datatekniker och får således rätt att behandla dina personuppgifter. Avtal har har upprättats mellan dessa parter.

Tand&Ben kan även komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att Tand&Ben säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Tand&Ben komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

 • Om Tand&Ben eller en väsentlig del av Tand&Bens tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter komma att delas.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar samtliga din data inom EU/EES.

Vilka rättigheter har jag?

I samband med den nya dataskyddsförordningen har du som patient rätt till bla:

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den informationen vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad till. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till inspektionen för vård och omsorg(”IVO”) på www.ivo.se. Vid beslut av IVO raders din data av Tand&Ben.

 • det kan dock finnas legala skyldigheter för Tand&Ben och tredje parter, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträtttslagstiftning.

Invända mot behandling av uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning

När personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning kan du ha rätt att invända mot att personuppgifter behandlas. Du måste då specificera vilka typer av uppgifter som du invänder mot.

Återkalla ditt samtycke

Om du återkallar, det vill säga tar tillbaka, ditt samtycke till behandling av personuppgifter får ytterligare uppgifter inte behandlas. Du kan är som helst återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss.

Spärra uppgifter i din patientjournal

OBS! ditt samtycke krävs för att andra vårdgivare ska få behandla dina uppgifter. Du ska alltid informeras om vad ”sammanhållen journalföring” innebär innan en annan vårdgivare får tillgång till dina uppgifter.

Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen form.

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst framföra ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur går du tillväga för att använda dina rättigheter?

Kontakta oss om du vill använda någon av dina rättigheter. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig att kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Vem är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud hos oss?

Tand&Ben AB 556288-1036 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation. Maria Strömqvist är Tand&Ben ABs personuppgiftsombud och ansvarar således för dataskyddsfrågor. Har du några frågor eller funderingar kring dina personuppgifter eller vill använda dina rättigheter ber vi dig kontakta oss.

Kontakta oss

Tand&Ben AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556288-1036 och har sitt säte på Första Parkvägen 6, 23736 Bjärred. Tandvårdskliniken drivs på Vaktgatan 1A, 25456, Helsingborg.

Tand&Ben tar dataskydd på allvar och tar mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 20180914